План розвитку ФКІТ 2019-2024

Стратегія РОЗВИТКУ ґрунтується на трьох принципах:

 1. Інтернаціоналізація усіх сфер діяльності;
 2. Проектна орієнтованість;
 3. Діджиталізація як у сфері управління ФКІТ так і в усіх видах його діяльності.
 • Подальша інтеграція у світову систему освіти, включаючи усі сфери діяльності ФКІТ: навчальну, науково-дослідну, навчально-методичну та організаційну.

 • Всебічна підтримка усіх видів діяльності викладачів та студентів, які підвищують міжнародний та національні рейтинги ЗУНУ, просувають бренд ЗУНУ та ФКІТ.

 • Створення умов для академічних та наукових обмінів студентів та викладачів в межах спільних наукових та освітніх  міжнародних програм, розширення існуючих та запровадження нових програм співпраці із закордонними університетами.

 • Розширення спектру освітніх програм, в тому числі для підготовки іноземних студентів, збільшення контингенту цих студентів мінімум до 10% загального контингенту ФКІТ.

 • Запровадження крос-програмних планів навчання як в межах підготовки іноземних,  так і  для українських студентів.

 • Розвиток інтернет-реклами освітніх, наукових та проектних послуг ФКІТ.

 • Розширення існуючих форм профорієнтаційної роботи у вигляді залучення потенційних студентів ФКІТ, в тому числі й іноземних, до предметних олімпіад та конкурсів, а також до навчання в on-line ІТ-школах, орієнтація цих шкіл на проектний характер діяльності та інтернаціоналізацію з метою демонстрації конкурентної переваги навчання на ІТ-освітніх програмах ЗУНУ.

 • Запровадження нових форм профорієнтаційної роботи серед іноземних та українських абітурієнтів: інтернет-реклама та соціальні мережі (success story from FCIT); безпосередня робота з посередниками; залучення представників працедавців та ІТ-кластерів.

 • Подальше впровадження цифрових технологій у навчальний процес поновлення навчально-методичного забезпечення в цифровому вигляді, підвищення його якості та способів доведення контенту дисциплін до студентів.

 • Запровадження проектно-орієнтованого підходу до навчання студентів та створення на базі факультету віртуального навчального середовища, доступного як українським, так і іноземним студентам (двомовного).

 • Залучення студентів до формування стартапів, починаючи з молодших курсів, поширення цього способу практичної підготовки майбутніх ІТ-фахівців. 

 • Розширення дуальної системи підготовки ІТ-фахівців на базі створених чи новостворених  навчально-наукових лабораторій ІТ-компаній та тренінгового центру ФКІТ, створення спільних сертифікаційних програм підготовки та перепідготовки кадрів в галузі ІТ на базі існуючих та новозапроваджених  освітніх програм.

 • Розширення існуючої співпраці з Тернопільським ІТ-кластером, ІТ-компаніями та започаткування нової (зокрема, із закордонними компаніями), широке залучення представників цих компаній як до формування змісту освітніх програм та навчальних планів, так і до оцінювання якості підготовки фахівців на ФКІТ.

 • Підвищення рівня забезпечення навчального процесу висококваліфікованими кадрами за допомогою різних форм: підготовки докторів філософії та докторів наук на базі ЗУНУ; залученням до роботи викладачів (фахівців) з інтернаціональним досвідом роботи в університетах;  залученням до викладацької роботи фахівців, що мають досвід проектної діяльності в ІТ-компаніях; сприяння стажування викладачів у провідних ІТ-компаніях в тому числі і закордонних;

 • Сприяння максимального наближення до оптимального рівня кадрового наукового потенціалу для провадження освітньої діяльності за усіма освітніми програмами, що буде відповідати вимогам державних та громадських акредитаційних й атестаційних комісій.

 • Розвиток цифрових засобів для управління бізнес процесами на ФКІТ, відображення та контролю поточної успішності студентів, підвищення рівня контролю за відвідуванням студентами занять, залучення студентських самоврядних структур для підвищення якості вказаного контролю.

 • Створення на базі кафедр науково-дослідних лабораторій та забезпечення їх штатними одиницями за рахунок розширення тематики національних та інтернаціональних науково-дослідних проектів.

 • Всебічна підтримка та розвиток наукової діяльності професорсько-викладацького складу в напрямах, пов’язаних із освітньою діяльністю факультету, особливо, коли результати наукової діяльності безпосередньо впроваджуються в навчальний процес, сприяють становленню нових перспективних дисциплін, виконуються із залученням студентів, коли діяльність є результативною з точки зору її міжнародного визнання.

 • Сприяння на факультеті розвитку освітньо-наукових програм, залучення до навчання на цих програмах фахівців з ІТ-компаній з подальшим залученням випускників до викладацької та наукової роботи.
 • Розвиток контактів з органами державної і місцевої влади, ІТ- компаніями з метою спільного виконання чи на їх замовлення перспективних наукових  та прикладних проектів.

 • Сприяння на факультеті діяльності, націленої на збільшення обсягу виконання науково-дослідних проектів з різними формами фінансування (за держбюджетними та господарськими угодами), збільшення фінансування із міжнародних науково-дослідних проектів, що дозволяють залучати професорсько-викладацький склад до наукової роботи та покращувати матеріально-технічне забезпечення навчального процесу.

 • Забезпечення участі викладачів та аспірантів (докторантів), які активно займаються науково-дослідною роботою для підвищення свого професійного рівня, у міжнародних та національних науково-дослідних форумах, конференціях та семінарах, зокрема, створення умов для грантової підтримки  викладачів  та студентів ФКІТ для участі у щорічній міжнародній науковій конференції АСІТ, яку проводить ФКІТ, матеріали якої індексуються SCOPUS.

 • Розвиток студентської науково-дослідної роботи в напрямах розширення діяльності проблемних груп, залучення цих проблемних груп до виконання НР, в тому числі і на умовах оплати, забезпечення участі найбільш активних студентів у наукових форумах конференціях, фахових олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, в тому числі і міжнародних.

 • Створення умов для розвитку міжнародних конференцій за організацією ФКІТ, матеріали яких індексуються SCOOPUS та WoS, започаткування періодичного наукового видання факультету та всебічна підтримка проведення наукових семінарів, конференцій та симпозіумів, які націлені на популяризацію результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу та студентів факультету, особливо на міжнародному рівні.

 • Підвищення конкурентоспроможності прикладних розробок та досягнення їх відповідності світовим вимогам за рахунок активізації закордонної співпраці.

 • Розвиток фундаментальних і прикладних досліджень, участь у різних формах здобуття грантів на виконання наукових проектів.

 • Широке сприяння діяльності студентського самоврядування, всебічна підтримка їх діяльності на інтернаціональному рівні, створення механізмів стимулювання студентів-активістів, сприяння участі студентів у культурно-масових заходах та спортивно-масовій роботі.